Dret Immobiliari

  • Transaccions immobiliàries (compravendes, permutes, drets de superfície, hipoteques i altres drets reals).
  • Contractes d’arrendament. (Locals de negoci i  habitatge).
  • Assessorament en la redacció d’instruments de planejament i execució del sól.
  • Negociació de convenis urbanístics. Assistència jurídica a entitats urbanístiques i urbanitzadores.
  • Assessorament en el procés d’obtenció de llicències urbanístiques i altres permisos i autoritzacions administratives que afectin el procés constructiu i urbanitzador (cèdula d’habitabilitat).
  • Resolució de contractes i solució de problemes relatius al procés constructiu.
  • Assistència en procediments d’expropiació de finques.