Família i Successions

  • Elaboració de testaments i codicils.
  • Manifestacions i acceptacions d’herència. Liquidació d’impost de successions.
  • Reclamació judicial de legítima.
  • Separacions i divorcis, de mutu acord i judicials. Modificació de mesures.
  • Reclamació de pensions d’aliments.
  • Processos d’Incapacitacions. Nomenament de tutors.